Mencari Bilangan Ganjil atau Genap | Uphik Lamers

Saturday, April 23, 2011

Mencari Bilangan Ganjil atau Genap

 
Masukan sebuah bilangan kemudian tentukan apakah bilangan yang diinput termasuk bilangan ganjil, bilangan genap. Gunakan metode pemilihan 
Layout :
Masukan sebuah bilangan             :  3  à enter
BIlangan yang anda input adalah bilangan ganjil
Jawab :
1.                1. Beri Nilai A
2.                2..Cetak Nilai A
2.1  Jika A mod 2 = 0, maka A bilangan genap
2.2  Jika tidak, maka A bilangan ganjil

       uses crt;
       var A: integer;
       begin
         clrscr;
         write('masukan bilangan:');
         Readln(A);
         if (A mod 2)= 0 then
         write(A,' ','adalah bilangan genap')
         else
         write(A,' ','adalah bilangan ganjil');
         Readln;
       end.    
Post a Comment